Make your own free website on Tripod.com
NIPPON JUJITSU KAI

HOME

VIDEO CURRICULUM | CROSS RANKING PROCEDURES | Board of Representatives | NIPPON JUJITSU KAI YUDANSHA | CERTIFIED AIKIJITSU INSTRUCTORS | NJJK AFFILIATES
CERTIFIED AIKIJITSU INSTRUCTORS

Certified Instructors by location:

Menkyo Shihan - Aikijitsu
Soke - Aiki Ryu JuJitsu
Metropolitan NY/NJ Area
 
Menkyo Renshi - Aikijitsu
State of Conneticut
 
Menkyo Chuden - Aikijitsu
State of New Jersey
 
 

Godan - Aikijitsu
State of Rhode Island
 
Nigel May
Sandan - Aikijitsu
Austrailia
 
Godan - Aikijitsu
State of Massachussettes
 
Godan - Aikijitsu
State of Delaware

NIPPON JUJITSU KAI USA
(The Japanese Jujitsu Association of the United States of America)